Start » Opinie »

 
 

Preambuła do Umowy Cywilno-Prawnej

 

Ustawa z dn. 31.08.2011r. o zmianie ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wprowadza w art. 15 ust. 5 obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej pomiędzy organizatorem, a kandydatem na dyrektora określającej wzajemne warunki organizacyjno-finansowe prowadzenia działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Ustawa nie precyzuje zakresu tej umowy i nie definiuje żadnych wskazań co do formuły jej parametrów. Stąd też dość powszechny niepokój w naszym środowisku, co do kształtu tej umowy, tym bardziej, że organizatorzy samorządowi nie mają zwyczaju (na ogół) prowadzić dialogu w tej sprawie ze stowarzyszeniami twórczymi czy przedstawicielami organizacji teatralnych.

Kierowani troską o potrzebie przejrzystych i zrozumiałych zapisów umowy, a także o zachowanie zdroworozsądkowego parytetu w wymiarze obowiązków i uprawnień pomiędzy organizatorem a przyszłym dyrektorem – Unia Teatrów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 15-16 kwietnia b.r. przyjęła tekst umowy wynikający ze wspomnianego obowiązku ustawowego w odniesieniu do naszej sfery działalności – teatru.

Nie uzurpujemy sobie prawa narzucania tej formuły umowy jako obowiązującego wzorca, ale uważamy, że dokument ten, powstający w toku naszej środowiskowej dyskusji może być traktowany jako wskazanie najistotniejszych kwestii merytorycznych i parametrycznych dotyczących relacji organizatora i dyrektora.

Krzysztof Torończyk
Wiceprezes Zarządu
Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów

http://www.uniapolskichteatrow.pl/wp-content/uploads/2012/06/umowa-cyw-prawna.doc