Start » O nas »

 
 

Statut

 

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW “UNIA POLSKICH TEATRÓW”

W trosce o zachowanie należnej Teatrowi rangi w życiu społecznym i publicznym, a także w celu ochrony dobrych tradycji i obyczajów w środowisku teatralnym i poza nim, niniejszym powołuje się do życia Unię Polskich Teatrów i przyjmuje się poniższy Statut.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców “Unia Polskich Teatrów”, zwana dalej “Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim: “Union of Polish Theatres”.
 3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3.

Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników i organów administracji publicznej.

§ 5.

Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

 1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i ekonomicznych interesów zrzeszonych pracodawców,
 2. jednoczenie zrzeszonych pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju życia kulturalnego oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców,
 3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego rozwój kultury polskiej i stosunków pracy w instytucjach kultury, uwzględniające prawa i interesy zrzeszonych pracodawców,
 4. wspieranie działań zrzeszonych pracodawców w zakresie realizacji ich działań statutowych,
 5. pomoc w wypracowywaniu standardów zatrudnieniowych stosowanych przez zrzeszonych pracodawców, nie wyłączając standardów stosowanych przy zatrudnianiu osób zarządzających teatrami,
 6. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami kulturalnymi i gospodarczymi w kraju i za granicą,
 7. podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi, w celu wspierania rozwoju kultury,
 8. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zrzeszonych pracodawców w zakresie stosunków pracy, prawa, zarządzania, ekonomii i finansów.

§ 6.

Cele i zadania Związku są realizowane w szczególności przez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z kulturą, życiem teatralnym i stosunkami pracy w teatrach,
 2. występowanie do organów władzy publicznej i władz sądowych w sprawach dotyczących praw i interesów zrzeszonych pracodawców,
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców a także występowanie do uprawnionych organów i osób z projektami inicjatywy ustawodawczej,
 4. udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy,
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców,
 6. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej dotyczącej teatrów, w szczególności poprzez popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej,
 7. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowisk teatralnych,
 8. organizowanie spotkań i innych form kontaktów zrzeszonych pracodawców z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji zawodowych pracowników i współpracowników teatrów,
 9. organizowanie zespołów doradczych do wykonywania zadań statutowych, w tym Radę Artystyczną.
 10. udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa i interesy zrzeszonych pracodawców.
 11. prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 7.

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO

§ 8.

Członkami Związku mogą być teatry dramatyczne oraz inne instytucje których przedmiotem działalności jest prowadzenie teatru, niezależnie od formy prawno-organizacyjnej, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
 2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku.

§ 10.

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
 2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
 3. dostępu i korzystania z wszelkich informacji dotyczących Związku;
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11.

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. udziału w pracach Związku;
 2. przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
 3. terminowego uiszczania składek;
 4. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
 5. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12.

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia ze Związku;
  2. rozwiązania Związku;
   1. wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
   2. rażącego i uporczywego naruszania postanowień statutu lub uchwał władz Związku;
   3. działania na szkodę Związku;
   4. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
  3. likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka.
 2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Związku. Odwołanie może być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Rada podejmuje uchwałę na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od wniesienia odwołania. W okresie do zebrania Rady, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

§ 13.

 1. Ustanawia się tytuł honorowego członka Związku.
 2. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poniosła szczególne zasługi w dziedzinach będących domeną działania Związku.
 3. Tytuł członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały.
 4. Rejestr członków honorowych prowadzi Zarząd.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 14.

 1. Organami Związku są:
  1. Zgromadzenie Ogólne;
  2. Rada Związku;
  3. Zarząd.
 2. Uchwały organów Związku podejmowanie są w głosowaniu tajnym.
 3. Wybory organów Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym.

§ 15.

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.
 2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Ogólne raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Zgromadzeniu Ogólnym winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczą członkowie Związku.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata umocowanego przez właściwe władze członka Związku.
 7. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał zgodnie z przyjętym regulaminem.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez:
  1. Radę Związku,
  2. Co najmniej 1/3 członków Związku.

§ 16.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Sekretarza Zarządu Związku, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 2. wybór członków Rady Związku, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 3. uchwalanie programów działania Związku,
 4. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 5. uchwalenie regulaminów Zgromadzenia Ogólnego, Rady Związku i Zarządu Związku,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi po wysłuchaniu Rady Związku.
 8. ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności, po zasięgnięciu opinii Rady,

§ 17.

 1. Rada Związku jest organem Związku nadzorującym prace Zarządu Związku w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Kadencja Rady trwa dwa lata.
 3. Radę tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków.
 4. Rada może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Związku w trybie ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym. Zgromadzenie Ogólne może uchylić uchwałę Rady większością głosów.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku następuje w razie:
  1. ustania członkostwa w Związku,
  2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie,
  3. odwołania,
  4. upływu terminu na jaki został powołany członek Rady Związku.
 7. Posiedzenia Rady Związku odbywają się co najmniej 3 razy w roku i są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.

§ 18.

Do kompetencji Rady należy:

 1. wybór Przewodniczącego;
 2. badanie sprawozdania finansowego Związku;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku;
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
 5. nadzór nad działalnością Zarządu Związku;
 6. podejmowanie uchwał do realizacji przez Zarząd Związku.

§ 19.

 1. Bieżące prace Związku prowadzi Zarząd Związku, zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i Rady Związku. W wykonywaniu swych zadań Zarząd Związku posługuje się Biurem, którym kieruje dyrektor generalny.
 2. Kadencja Zarządu Związku trwa dwa lata.
 3. W skład Zarządu Związku wchodzi Prezes, od 1 do 3 Wiceprezesów oraz Sekretarz.
 4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
  1. ustania członkostwa w Związku;
  2. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
  3. odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu;
  4. śmierci.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
 2. przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 3. składanie Radzie sprawozdań z działalności;
 4. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
 6. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,
 7. uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Biura Zarządu,
 8. nadzór nad działalnością Biura Związku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych, w uzgodnieniu z Radą Związku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Ogólnego i Rady,
 12. przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,
 13. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
 14. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
 15. zatwierdzanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.

§ 21.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń finansowych w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi działający łącznie.

§ 22.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Związku;
 2. bieżące kierowanie działalnością Związku;
 3. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego, Rady i Zarządu;
 4. zgłaszanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.

BIURO ZWIĄZKU

§ 23.

 1. 1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
 2. 2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
 3. 3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
 4. 4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 24.

 1. 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.
 2. 2. W przypadku rozwiązania Związku jego majątek będzie przeznaczony na cele związane z kulturą narodową, szczegółowo określone w uchwale Zgromadzenia Ogólnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku powinna określać sposób jego likwidacji, oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
 3. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy przedstawicieli.

Komitet Założycielski

 1. Maciej Englert
 2. Michał Merczyński
 3. Krzysztof Rudziński

Warszawa, dnia ………………….